Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

14:20
8923 70b4 500
14:20
2696 bee3 500
Reposted fromgket gket viamllev mllev
14:19
5717 88bb 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viasiostra siostra
14:18
1360 6bd1 500
sign
Reposted fromsponzy sponzy viau-dit u-dit
14:18
1056 1f3c
Reposted frommiststueck miststueck viamllev mllev
14:17

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
14:17
2840 b9f6
Reposted frompunisher punisher viamllev mllev
14:13


Polly Barnard (also known as study for Carnation, Lily, Lily, Rose), 1885, John Singer Sargent

Medium: pencil

14:12
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viakrajes1993 krajes1993
14:11
14:10
14:07
0449 5686
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
13:51
7877 1ccf 500
1/2
13:51
13:48
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted frommalw malw viasiostra siostra
13:45
Reposted fromFlau Flau
13:44
0255 0c6f
Reposted fromzelbekon zelbekon viasiostra siostra
13:43
Reposted fromFlau Flau
13:41
2962 80bb
Reposted fromerial erial viapati2k6 pati2k6
13:36
4664 7ab3
Reposted fromtfu tfu viasiostra siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl